Essential English

พัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษโดยการเรียนโปรแกรม Essential English


  เพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งที่โรงเรียน,ที่ทำงาน และในชีวิตประจำวัน
  เป็นโปรแกรมที่ดีที่สุด หากคุณต้องการการเชี่ยวชาญความรู้รอบด้านในภาษาอังกฤษ
  เรียนรู้เกี่ยวกับการสนทนา,การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ
  มีคลาสเกี่ยวกับ ไวยากรณ์,อ่าน/เขียน และ ฟัง/พูด

เน้นให้นร.ได้ออกความคิดเห็นร่วมกันในคลาสเรียน

พัฒนาภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติและสนุกได้ในเวลาเดียวกัน

พัฒนาการเรียนรู้ให้แต่ละบุคคล

อาจารย์จะช่วยเสริมสร้างให้นร.ได้แชร์ประสบการณ์ของตัวเองในห้องเรียน เพื่อพัฒนาการนำเสนอ และเขียนบทความ

มีกิจกรรมและงานให้ทำอย่างสร้างสรรค์

ได้เรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมอะไรใหม่ๆ ทั่วเมืองลอสแองเจลิส

คอยติดตามการพัฒนาของนร

อาจารย์จะช่วยดูการพัฒนาของเราผ่านทางการสอบ,การนำเสนอ และความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานกลุ่ม

เรียนรู้ผ่านสื่อและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีและสื่อคือสิ่งสำคัญกับคนเราในทุกวันนั้น โดยที่CWC นร.จะไม่ได้เรียนแค่ในตำรา แต่เราจะใช้สื่อออนไลน์ต่างๆมาช่วยสร้างการสอนให้น่าสนใจมากขึ้น

สิ่งแวดล้อมที่ดีและน่าตื่นตาตื่นใจ

ได้รับการช่วยเหลือในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอย่างไวที่สุด